HİZMET ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

1.    GİRİŞ

1.1. İşbu Hizmet Şartları Sözleşmesi (“Sözleşme”); Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kahan Apartmanı No:40/3 Şişli/İstanbul adresi merkezli ve 265268-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı İyinsan Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“İyinsan”) tarafından www.iyinsan.com alan adlı internet sitesi (“İyinsan Platformu”) üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, İyinsan Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman  (birlikte “Erişen” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.

1.2. İşbu Sözleşme, Erişen’in İyinsan Platformu’nu ziyaret etme ve İyinsan Platformu’nda hizmet verme veya hizmet alma saikiyle üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Erişen’in İyinsan Platformu’nu kullanma saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Kullanıcı veya Uzman sıfatları doğrultusunda işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.

 

2.    TANIMLAR 

2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Aracı Hizmet Sağlayıcı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde tanımlanan, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Bireysel Seanslar ve Grup Seansları

Gerekli niteliklerini sağladığı ve tercih ettiği kategoride, İyinsan Platformu aracılığıyla Uzman tarafından verilecek olan tekil veya paket bazlı hizmetler anlamına gelecektir.

Cihaz

Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz anlamına gelecektir.

Erişen

İyinsan Platformu’nu Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman sıfatlarıyla kullanan tüm kişiler anlamına gelecektir.

Hizmet Bedeli

Kullanıcı’nın Bireysel Seanslar ve Grup Seansları ile İyi Akademi üzerinden sunulan workshop, modül ve sertifikalı programlardan faydalanabilmek amacıyla Ödeme Sistemi aracılığıyla ödediği bedel anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İçerikler 

Uzman tarafından İyinsan Platformu aracılığıyla verilecek olan Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin seviye, seans materyali ve seans içi/sonrası öğrenim çıkarımlarıanlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

İyi Akademi

İyinsan Platformu’nda Uzmanlar’ın workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabilmesine olanak sağlayan yapı anlamına gelecektir.

İyi Dükkan

İyinsan Platformu üzerinden hizmet verilen kategorilerle ilgili Ürün alım ve satımı yapılmasına olanak sağlayan platform anlamına gelecektir.

İyi Level

Kullanımına ilişkin koşul ve detayların İyinsan Platformu üzerinden açıklanacağı derecelendirme sistemi anlamına gelecektir.

İyi Puan

Kullanıcı’nın ve Uzman’ın İyinsan Platformu’ndaki platform kullanım performansında belirli parametrelere ulaşılması halinde İyinsan tarafından hesabına tanımlanan puan anlamına gelecektir.

İyinsan Platformu

Uzmanlar’ın gerekli yeterliliklerini meditasyon, nefes, yoga, pilates, personal trainer, beslenme ve astroloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında Bireysel Seanslar ve Grup Seansları düzenleyebildikleri; İyi Akademi üzerinden workshoplar, modüller ve sertifikalı programlar sunabildikleri; kişilerin İyi Dükkan aracılığıyla ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal olarak gelişmelerini sağlamaya yönelik oluşturulmuş platform anlamına gelecektir.

İyi Tablo

Kullanımına ilişkin koşul ve detayların İyinsan Platformu üzerinden açıklanacağı, platform içerisinde Uzmanlar’a tanınmış olan imkan anlamına gelecektir.

Kullanıcı

İyinsan Platformu’na hizmet alma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak İyi Akademi aracılığıyla sunulan hizmetler ile Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan yararlanan ve İyi Dükkan üzerinden Ürün alışı/satışı gerçekleştirebilen kişiler anlamına gelecektir.

Kurumsal Üye

İyinsan ile akdetmiş olduğu iş birliği sözleşmesi doğrultusunda bünyesindeki hizmet verenlerin İyinsan Platformu’nda ilgili kategorilerde Uzman sıfatı ile hizmet vermelerine imkân tanıyan, İyinsan ile iş birlikleri doğrultusunda ortak çalışmalar yürüten tüzel kişi(ler) anlamına gelecektir.

Ödeme Sistemi

İyinsan tarafından belirlenen ve İyinsan Platformu’na entegre edilerek elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkân veren ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan çevrimiçi ödeme sistemi anlamına gelecektir.

Ödül Puan

Kullanıcı’nın ve Uzman’ın İyinsan Platformu’nda yer alan hizmetler karşılığında indirim olarak kullanabileceği ve Bireysel Seanslar veya Grup Seansları, İyi Akademi ile İyi Dükkan’da hizmet sunma/hizmet alma saikiyle gerçekleştirdiği işlemler karşılığında hesabına tanımlanan puan anlamına gelecektir.

Platform Kullanım Bedeli 

Komisyonlu hizmet türü kapsamında İyinsan’ın, sunduğu hizmetler karşılığında; Uzman’ın, İyinsan Platformu içerisinde sunmuş olduğu hizmetlerden ve Kullanıcı ile Uzman’ın İyi Dükkan aracılığıyla gerçekleştirilen Ürün satışlarından elde ettiği gelirden yüzde yoluyla iktisap edeceği platform kullanım bedeli anlamına gelecektir.

Sözleşme

İster basılı halde ister İyinsan Platformu’nda elektronik formatta yayımlanmış olsun, işbu Erişen Sözleşmesi ve Ekleri anlamına gelecektir.

TKHK

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

TTK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamına gelecektir.

Tüketici

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

Uzman 

İyinsan Platformu’na hizmet sunma saikiyle erişen ve işbu Sözleşme ile Uzman Sözleşmesi doğrultusunda üyelik işlemlerini tamamlayarak İyinsan Platformu’nu kullanmaya başlayan şirket sahibi/temsilcisi olan, Kurumsal Üye bünyesinde hizmet veren veya bireysel olarak hizmet verme saikinde olan kişiler anlamına gelecektir.

Uzman Yönetim Paneli 

Uzman’ın profil oluşturma işlemlerinin ardından görünür hale gelecek olan ve Uzman’ın seans İçerikler’ini, takvimlerini oluşturabileceği, seans satışlarını takip edebileceği, Kullanıcı yorumlarını görüntüleyebileceği ve cevaplayabileceği bölüm anlamına gelecektir.

Ürün

İyi Dükkan aracılığı ile Ziyaretçi’nin satın alabileceği ve Kullanıcı ile Uzman’ın satışını ve alışını gerçekleştirebilecekleri ürünler anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileranlamına gelecektir.

Ziyaretçi

İyinsan Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek İyi Dükkan aracılığıyla Ürün satın alabilen, Kullanıcı ve Uzman olmayan kişiler anlamına gelecektir.

 

3.       GENEL ŞARTLAR

3.1.   İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Erişen için geçerli olup İyinsan Platformu’na Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

3.2.   İyinsan Platformu’nda Uzman sıfatıyla hizmet vermek isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına temsilci sıfatıyla üye olunması halinde, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu ve tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisine haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.

3.3.   İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından İyinsan Platformu’na erişilmesinden itibaren ve İyinsan Platformu’nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden; Kullanıcı ve Uzman tarafından İyinsan Platformu’na üye olunmadan ve hizmet alma/hizmet sunma saikiyle herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce okunması gerekmektedir. 

3.4.   Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Erişen tarafından kabul edilmemesi halinde İyinsan Platformu’nda işlem gerçekleştirilmemelidir. Erişen’in, İyinsan Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme’de yazılı şartların;

3.4.1.   İyinsan Platformu’nda dolaşımına devam eden ve/veya İyi Dükkan üzerinden işlem gerçekleştiren Ziyaretçi tarafından ve

3.4.2.   İyinsan Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Kullanıcı ve Uzman tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır. 

3.5.   İyinsan, İyinsan Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İyinsan Platformu’nda Erişen’e ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Erişen tarafından İyinsan Platformu’nun kullanımına ve/veya İyinsan Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Erişen tarafından zımni olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Erişen aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Erişen’den ayrıca onay alınacaktır.

3.6.   İyinsan tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme İyinsan Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Erişenler güncellenmiş şartlara tabi olacaktır. 

3.7.   Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, İyinsan Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Kullanıcı ve Uzman tarafından kabul edilmemesi halinde İyinsan Platformu’nda bulunan hesabın kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.

 

4.    İYİNSAN PLATFORMU

4.1.   İyinsan Platformu; kişilerin, yoga, pilates, fitness, astroloji, nefes, meditasyon, beslenme ve psikoloji alanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli kategoriler bazında düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’ndan ve İyi Akademi üzerinden sunulan workshoplar, modüller ve sertifikalı programlardan yararlanabildikleri veya bu hizmetleri sunabildikleri; kişilerin İyi Dükkan aracılığıyla Ürün satışı/alışı gerçekleştirilebildikleri, kişilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen bir platformdur. Bu bağlamda İyinsan, kişilerin sunmakta olduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerin tarafı, kefili ya da garantörü değildir.

4.2.   İyinsan Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı İyinsan’ın değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla Ziyaretçi, Kullanıcı ve Uzman için farklılık göstermektedir.

4.3.   Ziyaretçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İyinsan Platformu’nda; 

4.3.1.   Dolaşım sağlayabilmekte, 

4.3.2.   Blog içeriklerini görüntüleyebilmekte, 

4.3.3.   İyi Dükkan üzerinden Ürün satın alabilmekte ve

4.3.4.   Uzmanlar’ı çeşitli parametreler bazında filtreleyerek Uzmanlar’a ait öz geçmiş ve sair bilgileri görüntüleyebilmektedir.

4.4.   Kullanıcı, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İyinsan Platformu’nda;

4.4.1.   Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,

4.4.2.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini kişiselleştirebilmekte,

4.4.3.   Uzmanlar tarafından düzenlenen Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na katılarak Uzmanlar ile yazılı sesli ve/veya görüntülü görüşme sağlayabilmekte,

4.4.4.   İyi Akademi aracılığıyla workshop, modül ve sertifika programlarına katılabilmekte ve

4.4.5.   İyi Dükkan üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmektedir.

4.5.   Uzman, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İyinsan Platformu’nda; 

4.5.1.   Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak kendisine tanımlanmış Uzman Yönetim Paneli üzerinden; İyi Akademi ve İyinsan Platformu aracılığıyla vereceği hizmetlere ilişkin içerikleri belirleyebilmekte,

4.5.2.   Uzman Yönetim Paneli aracılığıyla vereceği Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’na ilişkin takvim oluşturabilmekte,

4.5.3.   Bireysel Seanslar ve Grup Seansları’nın tekil veya paket bazlı olup olmamasını ve İyi Akademi yapısı altında vereceği modüllerin, workshopların, sertifikalı programların seans saatini, seviyesini, kontenjanını ve seans bedelini belirleyebilmekte,

4.5.4.   İyi Dükkan üzerinden Ürün satışı yapabilmekte ve Ürün satın alabilmekte,

4.5.5.   Uzman Yönetim Paneli aracılığıyla satışları ve gelirini takip edebilmekte ve 

4.5.6.   Hizmet vermek üzere kategori bazlı paketler tanımlayabilmektedir.

 

5.    ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.   Ziyaretçi, İyinsan Platformu’na erişerek, Uzmanlar’ı kategorilerine göre çeşitli kriterlerde filtreleme ve Uzmanlar’ın özgeçmişlerini ve oluşturdukları workshopları, modülleri, sertifikalı programları ve blog içeriklerini görüntüleme ve İyi Dükkan üzerinden İyinsan Platformu’nda sunulan hizmet kategorileri bazında Ürün satın alma hakkına sahiptir.

5.2.   Ziyaretçi İyi Dükkan alt yapısı üzerinden sunulan Ürünler’i İyinsan Platformu’na üye olmaksızın satın alabilecektir. Belirtmek gerekir ki İyinsan Platformu üzerinden Ürün satın alması sırasında satıcı ile arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi öncesinde Ziyaretçi’den ad soyad, telefon numarası, teslimat/fatura adresi ve elektronik posta adresi bilgilerini iletmesi istenecektir.

5.3.   Ziyaretçi, İyinsan Platformu’ndan ‘Kullanıcı’ veya ‘Uzman’ sıfatıyla yararlanabilmek amacıyla İyinsan Platformu’na üye olma ve İyinsan Platformu’ndan hizmet alma/hizmet sunma saikiyle yararlanma hakkına sahiptir. Ziyaretçi, İyinsan Platformu’na işbu Sözleşme’de şartları belirtilen şekilde üye olmakla birlikte işbu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya veya Uzman’a ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.

5.4.   Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’de Uzman’a ilişkin düzenlenen şartlara ek olarak Uzman Sözleşmesi’ne tabi olacağını, bu sözleşmeyi kabul etmemesi halinde Uzman sıfatı ile İyinsan Platformu üzerinden işlem yapmaması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

5.5.   Her bir Ziyaretçi, İyinsan bültenlerini takip edebilmek ve/veya İyinsan Platformu’nda sunulan hizmetlere ilişkin yapılan güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olabilmek için İyinsan Platformu’nda yer alan e-posta kayıt bölümünü kullanarak düzenli e-posta hizmetinden yararlanabilir.  İyinsan, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Ziyaretçi’nin ön onayı olmaksızın Ziyaretçi’ye ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Ziyaretçi’ye ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Ziyaretçi’nin İyinsan ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla İyinsan’a iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

6.    ÜYELİK 

6.1.   İyinsan Platformu’na erişen Ziyaretçi, İyi Dükkan üzerinden Ürün satın almak haricindeki diğer hizmetlerden yararlanabilmek, İyi Dükkan üzerinden Ürün satışı yapabilmek veya İyinsan Platformu’nda hizmet sunabilmek için İyinsan Platformu’na üye olmalıdır.

6.2.   İyinsan Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan yararlanmak için Kullanıcı sıfatıyla üye olmak isteyen kişi, İyinsan Platformu’ndaki üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri İyinsan’a iletmekle yükümlüdür;

6.2.1.   isim,

6.2.2.   soyisim ve

6.2.3.   elektronik posta adresi

(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)

6.3.   İyinsan Platformu içerisinde sunulmuş imkanlardan ‘Kullanıcı’ sıfatıyla yararlanılabilmesi için gereken üyelik; Ziyaretçi’nin Üyelik Bilgileri’ni İyinsan Platformu’nda yer alan üyelik formuna girmesi ve profili için bir şifre oluşturması ile kurulur. Ziyaretçi, üyeliğini kendisine sunulan sosyal medya hesaplarından birini eşleyerek anılan verilerin buradan sağlanmasıyla da kurabilir ve işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden yararlanabilir. Üyeliğin kurulabileceği sosyal medya hesaplarının İyinsan Platformu’na eklenmesi ve İyinsan Platformu’ndan çıkarılması İyinsan’ın inisiyatifindedir.

6.4.   İyinsan Platformu içerisinde sunulmuş olan imkânlardan ‘Uzman’ sıfatıyla yararlanmak için gereken üyeliğin tamamlanması; hesap oluşturma, üyelik ve profil bilgilerini sağlama, katılma talebi iletme ve onay süreci olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.  İyinsan, üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

6.5.   Uzman’ın elektronik posta adresini İyinsan Platformu’na sağlayarak bir parola belirlemesi ve akabinde İyinsan Platformu’na giriş yapması ile hesap oluşturma aşaması tamamlanır.

6.6.   Üyelik aşaması; 

·         isim, 

·         soyisim, 

·         elektronik posta adresi ve

(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)

·         fotoğraf / Kurumsal Üye bünyesinde ise Kurumsal Üye logosu,

·         cinsiyet,

·         telefon numarası,

·         doğum tarihi,

·         özgeçmiş (CV),

·         adres bilgisi, 

·         hizmet vermek istediği kategori tercihleri,

·         sertifika bilgileri,

·         sosyal medya hesap bilgileri,

·         T.C. kimlik numarası/Pasaport numarası,

·         banka hesap bilgileri,

·         IBAN numarası,

·         varsa, bağlı olduğu Kurumsal Üye bilgisi

Eğer tüzel kişilik adına üyelik işlemleri gerçekleştiriliyor ise;

·         şirket ticari unvanı,

·         şirket merkezi,

·         şirket banka hesap bilgileri,

·         şirket IBAN numarası,

·         vergi kimlik numarası ve

·         vergi dairesi

(birlikte “Profil Bilgileri” olarak anılacaklardır) 

bilgi ve belgelerinin Uzman tarafından sunulması ve İyinsan Platformu’na yüklenmesi ile tamamlanır. 

6.7.   Önceki adımlarda temin edilen bilgi ve belgelerin İyinsan’ın onayına gönderilmesiyle katılma talebi iletme aşaması tamamlanır. 

6.8.   Kurumsal Üye bünyesindeki hizmet verenin Uzman sıfatı ile İyinsan Platformu’na üye olmak istemesi halinde, hizmet verme saikiyle üye olan kişinin bağlı bulunduğu Kurumsal Üye’yi belirtmesi ve fotoğraf alanına Kurumsal Üye logosunu eklemesi gerekmektedir.

6.9.   Katılma talebi sürecini takip eden onay sürecinde İyinsan, münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Uzman’ın üyeliğine ilişkin katılma talebini onaylayabilir veya reddedebilir. İyinsan’ın, Uzman’ın katılma talebini olumlu yanıtlaması halinde onay süreci aşaması tamamlanacak ve akabinde Uzman’ın İyinsan tarafından komisyonlu hizmet türünde belirlenen üyeliği tamamlanacaktır. 

6.10.     Uzman’ın onay süreci doğrultusunda İyinsan, üyelik oluşturma aşamasında kendisine iletilen iletişim bilgileri vasıtası ile onay sürecinin yürütülmesine ilişkin Uzman ile, hali hazırda Kurumsal Üye bünyesinde bir hizmet veren ise Kurumsal Üye ile iletişime geçebilecektir.

6.11.     Uzman sıfatıyla İyinsan Platformu üzerinden hizmet sunmak isteyen kişi, işbu Sözleşme doğrultusunda üyeliğini oluşturmasına ek olarak kendisine sunulan Uzman Sözleşmesi’ni de kabul etmekle yükümlüdür.

6.12.     Kullanıcı ve Uzman İyinsan’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı/Uzman profilini, hesap bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan İyinsan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın/Uzman’ın üyeliğini başkasına kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde üyeliği iptal edilir. 

6.13.     İyinsan Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte üyelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde İyinsan, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği silmeye yetkilidir.